วิสัยทัศน์
 
ยกระดับสตรีไทยและครอบครัวให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม  เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค สันติภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชายในทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรี  ทั้งทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้ภายใต้สภาวะสังคม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
 
พันธกิจ
 
1. ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่และการทำงานของสตรีไทยและครอบครัว โดยมุ่งเน้นการให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา อบรม และการให้ความช่วยเหลือด้านถาวรวัตถุที่ส่งเสริมการศึกษา/วิชาชีพอาทิ  มอบกองทุน / ทุนการศึกษา สิ่งปลูกสร้างถาวรด้านการศึกษา  อบรมวิชาชีพ  และอื่น ๆ
2. ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีบนพื้นฐานความแตกต่างทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และในสังคม
 
ภาระกิจ

1.ระยะยาว  
 
1.1 การสนับสนุนทุนและ/หรือ สิ่งปลูกสร้างถาวรเพื่อนำใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่สตรีและเด็ก
 
ตัวอย่างโครงการพัฒนาด้านการศึกษา
อาคารห้องสมุด E - Library หมู่บ้านเด็กโสสะ งบประมาณ 2 ล้านบาท
 
2.ระยะสั้น
 
2.1. ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน        (โดยเฉพาะเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส)
  • สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเด็กที่มีการเรียนที่ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือแก่เด็กพิการ หรือเด็กกำพร้า
  • สนับสนุนทุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ E Learning เพื่อเสริมสร้างความรู้และเปิดโลกทัศน์แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลน
 
2.2 ทุกองทุนพัฒนาอาชีพสำหรับครูสตรี (ภาษาไทย
มอบทุนการศึกษาสำหรับครูร่วมกับมูลนิธิมล.จิรายุ นพวงศ์ = ทุนการศึกษาเพื่อครูอาจารย์ในสาขาภาษาไทย
 
2.3  สร้างเสริมและรักษางานหัตถกรรมไทย
  • - เสริมสร้างงานฝีมือด้านหัตถกรรมไทยเพื่อสมาชิกหญิงของชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหารายได้สู่ครอบครัว
  • - เสริมความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสมาชิกท้องถิ่นสามารถจัดหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตออกมา
 
2.4  สนับสนุนองค์กร/นักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ถูกทำร้ายทางกายและจิตใจ
หยุดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ร่วมกับมูลนิธิปวีณา  หงษ์กุล ฯ