เมื่อปี พ.ศ.2513 ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ก่อตั้งสดมสรซอนต้าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงนับว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการ ต่อการบริหารงานของซอนต้าสากลในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้ามีการจัดตั้งสโมสรเพิ่มขึ้นมาเป็น 13 สโมสร คือ สโมสรกรุงเทพ 1,2,3,4,5,6,7ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย  พิษณุโลก  ราชบุรี, กรุงเทพ 8 และกรุงเทพ 9  ทุกๆ สโมสรซอนต้าในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในภูมิภาค 17 เขต 6  

สโมสรซอนต้าในประเทศไทย
มีผลงานด้านบริการสังคมมากมาย  ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมแรงร่วมใจด้วยรักและผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดของมวลสมาชิก  ซึ่งปฎิบัติงานด้วยน้ำใจ และด้วยความเสียสละเพื่อพัฒนาสังคม  สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  ของชีวิตพี่น้องและเพื่อนร่วมชาติ  ร่วมโลกอย่างสอดคล้องกับอุดมการณ์ เป้าหมาย และ นโยบายของซอนต้าสากล

ประวัติการก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9
 
สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 ก่อกำเนิดขึ้นโดยดำริของ ซ.รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, SOM Chairman, ซ. ลัดดา รติโรจนะกุล, ที่ปรึกษาสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 (นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ในขณะนั้น)  ซ.ณฤดี เคียงศิริ, อดีตผู้ว่าการภาค ภูมิภาค 17 และ  ซ.ลาลีวรรณ กาญจนจารี, อดีตผู้อำนวยการเขต 6 สโมสรซอนต้าสากลประเทศไทย โดยเสนอชื่อ        ซ.รมณีย์ เธียรประสิทธิ์, (ดำรงตำแหน่งอุปนายก สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ในขณะนั้น) ขึ้นเป็นนายกก่อตั้งของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9
 
สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 ได้รับการสถาปนา เป็นคลับลำดับที่ 1896 ของสโมสรซอนต้าสากล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555