ประวัติโดยสรุป
ของสโมสรซอนต้าสากล
 
ซอนต้าสากล เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล  แต่ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ(Non-Government Organization หรือ NGO) มุ่งสนับสนุนธุรกิจและอาชีพต่างๆ ในการยกระดับและมาตรฐานทางจริยธรรม ปรับปรุงสถานภาพของสตรีในทางกฏหมาย การเมือง เศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีพประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสตรีระดับ บริหารในอาชีพต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้นำชุมชน และอุทิศเวลา ให้แก่สังคม ซอนต้าสากลได้รับเกียรติอย่างสูงจากสหประชาชาติให้เป็นที่ปรึกษายูนิเซฟ (UNICEF),อิโคช็อค (ECOSOC), ยูเนสโก (UNESCO),ไอแอลโอ (ILO) และยังเป็นที่ปรึกษาของสภาแห่งยุโรป มีสมาชิกอยู่ทั่วโลก ประมาณ 35,000 คน จาก 1,200 สโมสรใน 67 ประเทศ (ข้อมูลของปี พ.ศ.2543)

ซอนต้าสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.1919 ที่เมืองบัฟฟาโล่ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สามชิกภาพมาจากการรับเชิญเนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วว่าเป็นผู้มี เกียรติเป็นผู้นำชุมชนเคยได้รับโอกาสอันดีจากสังคมในการประกอบธุรกิจหรือรับ ราชการจนได้รับผลสำเร็จในชีวิต และถึงเวลาที่จะเสียสละสิ่งที่ตนเคยได้รับ ให้แก่สังคมบ้าง จึงรวมตัวเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า “สโมสร” เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ที่ได้รับเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกจึงเป็นผู้มีเกียรติ มีคุณค่า และเป็นคนดีของสังคม เพราะเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรแล้ว สมาชิกสโมสรซอนต้า เรียกว่า ซอนเชี่ยน  (Zontian)

สำนักงานใหญ่ของซอนต้าสากล ตั้งอยู่ที่ 557 West Randolph Street,Chicago, Illinois 60661-2206 U.S.A Telephone (312) 930-5848 Fat (312) 930-0951 แบ่งการบริหารออกเป็นภาค (District) ในภาคแบ่งออกเป็นเขต (Area) ในเขตแบ่งเป็นสโมสร (Club) ในสโมสรมีผู้บริหารหลักคือ นายกสโมสร นายกรับเลือกอุปนายก เหรัญญิก เลขาธิการและประธานฝ่ายอื่นๆ ตามกฎและระเบียบข้อบังคับของซอนต้าสากล